Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Maksejõuetusõigus"

Nõuetest pankrotimenetluses
Paul Varul
2004 2, Lk 96 - 102
1. jaanuaril 2004 kehtima hakanud uus pankrotiseadus ei too võrreldes senikehtinud seadusega kaasa radikaalseid muudatusi pankrotimenetluses. Teatud juhtudel on siiski muudatused põhimõttelist laadi. Artiklis ...
Võlgniku vastutus pankroti korral
Paul Varul
2003 7, Lk 449 - 456
Õiguslik vastutus seondub juriidiliste kohustuste rikkumisega. Võlgniku vastutuse vormideks võivad olla eelkõige kriminaalõiguslik vastutus vastavalt karistusseadustikule, tsiviilõiguslik vastutus, mis ...
Ärikeeld kui ettevõtlusvabaduse riive
Priit Manavald
2003 7, Lk 457 - 463
Ärikeelu rakendamine pankrotimenetluses ja selle järel on üheks intensiivsemaks ettevõtlusvabaduse riiveks. Samas on selle riive kohaldamine kehtivas pankrotiseaduses reguleeritud suhteliselt lakooniliselt ...
Selgitavaid märkusi Pankrotiseadusele
Paul Varul
1993 3, Lk 52 - 52
(Algus „Juridicas“ nr. 1 ja 2) Pankrotimenetluse organid Pankrotimenetluse organiteks on kohus, võlausaldajate üldkoosolek, pankrotitoimkond ja haldur. Pankrotitoimkonnal on vaid järelevalvefunktsioon ...
Selgitavaid märkusi pankrotiseadusele
Paul Varul
1993 2, Lk 30 - 30
(Vt. Ka „Juridica“ nr. 1 lk. 6-7) Pankroti väljakuulutamise tagajärjed. Pankroti väljakuulutamise peamiseks eesmärgiks on võlgniku vara müük võimalikult kalli hinnaga, võlausaldajate nõude väljaselgitamine ...
Pankrotikuriteod
Uno Lõhmus
1993 2, Lk 31 - 31
1. juunist 1992. a. kehtimapandud Kriminaalkoodeksi uus redaktsioon (RT 1992, nr. 20, art. 287) sisaldab kaks pankrotikuritegu, millised on paigutatud majandusalaste kuritegude peatükki. Tõsi, kriminaliseeritud ...
Selgitavaid märkusi pankrotiseadusele
Paul Varul
1993 1, Lk 6 - 7
1. Mida pankrot endast kujutab, millal tuleks ta välja kuulutada. Pankrotiseadus, mis võeti vastu 10. juunil 1992. a. ja hakkas kehtima 1. septembrist 1992. a. (Riigi Teataja, 1992, nr. 31, art. 403) ...
Pankrotiasjade kohtumenetluse probleeme
Malle Seppik
1994 1, Lk 18 - 19
Peatun vaid mõningatel kohtumenetluse probleemidel, mis pankrotiasjade lahendamisel üha uuesti esile on kerkinud. 1. Pankrotiavalduse esitamine PS on meil kehtinud peaaegu poolteist aastat. Selle ...
Pankrotiga seotud kuriteod
Uno Lõhmus
1994 1, Lk 21 - 23
Kohus kuulutab välja pankroti, kui on tuvastanud võlgniku maksejõuetuse ja leidnud, et võlgnikul on vara pankrotimenetluse kulude katteks, või näeb võimalusi vara tagasivõitmiseks. Pankrotimenetluse ...
Finantsanalüüs pankrotimenetluses
Toomas Haldma
1994 1, Lk 25 - 27
Pankroti majanduslike aspektide mõtestamise ja vastumeetmete leidmise oluliseks vahendiks peab kujunema ettevõtte finantsseisu objektiivne analüüs. Seda nii pankroti ärahoidmisel kui ka pankrotimenetluses ...
Selgitavaid märkusi pankrotiseadusele
Paul Varul
1994 1, Lk 2 - 13
1. Üldised märkused. Pankroti olemus (Pankrotiseaduse I peatükk) Pankrotiseaduse (edaspidi PS) koostamisel on eeskujuks võetud päris paljude riikide seadusi, kõige tähtsamaks aluseks oli Rootsi pankrotiseadus ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»